Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Regulamin świadczenia usług

Administrator Serwisu Wizjonerzytekstu.pl z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1. Podstawowe definicje


1. Abonament - opłacone prawo do korzystania z określonych świadczeń, płatny przed rozpoczęciem korzystania z tych świadczeń („z góry”) na pewien okres (miesiąc, rok). Tutaj abonament wynosi 30 dni.


2. Administrator - osoba fizyczna, instytucja lub firma zarządzająca, obsługująca stronę internetową i realizująca usługi oferowane za pośrednictwem zarządzanej i obsługiwanej przez te podmioty, strony internetowej. Tutaj, właściciel firmy lub osoba przez niego wskazana.


3. Serwis - zbiór stron internetowych, tworzących integralną całość, które dotyczą określonego zagadnienia i umieszczonych na jednym serwerze, dostępnych pod jednym adresem internetowym. Każda z tych stron zawiera tekst, grafikę, a czasem również elementy zaawansowane jak formularze (kontaktowe, zamówień), multimedia itp. Tutaj strona internetowa znajdująca się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl.


4. Użytkownik - osoba korzystająca z określonych zasobów, którym przyświeca osiągnięcie określonego celu. W przypadku użytkownika serwisu internetowego, zasobami jest serwis internetowy, zaś celem - uzyskanie informacji na temat związany z zakresem serwisu. Tutaj, każda osoba korzystająca z zasobów strony internetowej, znajdującej się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl.


5. Regulamin - zestawienie istotnych zasad regulujących funkcjonowanie i postępowanie danego podmiotu. Regulamin świadczenia usług, zawiera zestawienie istotnych zasad regulujących funkcjonowanie danego serwisu i postępowanie (z informacjami, z danymi, z użytkownikami) przez zarządzającego takim serwisem. Tutaj, treść, którą właśnie czytasz.


6. Polityka prywatności - to dokument zamieszczany na stronie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane. Najczęściej informacje te obejmują - poza danymi osobowymi użytkowników - także sposób wykorzystania czy przekazywania tych danych, sposoby kontaktu z użytkownikmi, praw przysługujących użytkownikom, itp. Polityka prywatności jest również dobrym sposobem na spełnienie obowiązku informacyjnego nakazanego przez prawo. Jednakże polityka ta nie jest wymagana przez żadne przepisy prawa. Tutaj, dokument znajdujący się pod adresem https://wizjonerzytekstu.pl/polityka-prywatnosci.html.


7. Operator płatności - podmiot odpowiedzialny za realizację transakcji elektronicznych online z wykorzystaniem dostępnych metod płatności, m.in. przelewy online, płatność kartą lub Blikiem.


8. Cookies (ciasteczka) - to krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet, smartfon), a wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik. Cookies służą zbieraniu danych osobowych, a także preferencji użytkownika i personalizowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści czy dopasowania reklam. Często również strony internetowe są tak napisane, że bez zgody na korzystanie z cookies, dana strona nie działa prawidłowo.


9. Redaktor - osoba fizyczna, wykonująca usługi oferowane przez Administratora w Serwisie Wizjonerzytekstu.pl. Redaktorem może być także Administrator. Tutaj, Właściciel firmy lub osoba przez niego wskazana.


10. Klient - osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji, firmy lub spółki, która zakupiła usługi lub towary i za nie zapłaciła.


11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 2. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://wizjonerzytekstu.pl, zwanej dalej „Serwisem”.


2. Serwis prowadzony jest przez firmę Usługi specjalistyczne Halina Sadulak (zwaną dalej: „Administratorem”) z siedzibą w Głogowie (adres: ), identyfikująca się numerami NIP: 6931654876, REGON: 388598407. Organem rejestrowym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr prowadzony jest przez Ministra Gospodarki.


§ 2.1. Korzystanie z Serwisu


1. Serwis umożliwia:

 • zapoznawanie się z informacjami o ofercie Serwisu,
 • skorzystanie z oferty Serwisu,
 • przesyłanie zapytań do Administratora.

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 480 pikseli; strona dostosowuje się do różnych rozdzielności,
 • przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji, obsługująca HTML5 i CSS3, przykładowo Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 lub Vivaldi w wersji 3.6 lub wyższej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript,
 • ustawienia dotyczące plików Cookies (ciasteczka) są nieistotne, gdyż Serwis nie wykorzystuje plików Cookies, ani innych narzędzi czy skryptów zbierających dane odnośnie sposobu korzystania ze strony, śledzenia zachowań użytkowników itp.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających lub próbujących korzystać ze stron Serwisu.


4. Administrator Serwisu Wizjonerzytekstu.pl dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.


5. Poszczególne części Serwisu mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron.


6. Wszelkie prawa do Serwisu oraz dostępnych na niej treści należą do Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem oraz podlegają ochronie prawnej.


7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika Serwisu, w tym przez filtry antyspamowe.


Rozdział II. Usługi


§ 3. Rodzaj świadczonych usług


1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi związane z pracą z tekstem. Główne usługi obejmują redakcję, formatowanie i korektę tekstu. Administrator świadczy również usługi dodatkowe, takie jak: przepisywanie tekstu i tworzenie indeksów. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych usług znajdują się na stronach Serwisu.


2. Usługi świadczone są z wykorzystaniem legalnego oprogramowania firmy Microsoft. Do pracy z tekstem Administrator korzysta z edytora tekstu MS Word 2016 i MS Word 365. Tym samym Administrator nie jest w stanie zapewnić zgodności wyników swojej pracy ze starszymi wersjami programu MS Word, jak również edytorów tekstu innych firm, ze względu na kwestie techniczne, niezależne od Administratora.


§ 4. Realizacja usług


1. Administrator podejmuje się realizacji zlecenia zgodnie z ustalonymi wraz z Klientem warunkami, zakresem, terminem realizacji. Za wykonanie zlecenia Klient zapłaci Administratorowi ustaloną kwotę.


2. Administrator umożliwia Klientowi skorzystanie z usług na dwa sposoby: wykupując abonament na dowolne usługi lub jednorazowo.


3. W przypadku wystąpienia po stronie Administratora przeszkód uniemożliwiających realizację zlecenia całkowicie lub uniemożliwiających ukończenie realizacji zlecenia w umówionym terminie, Administrator poinformuje Klienta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie niezwłocznie po podjęciu takowej wiedzy. Strony wspólnie ustalą rozwiązanie sytuacji. Wynik tych ustaleń zostanie spisany przez Administratora i przesłany Klientowi wiadomością e-mail, niezwłocznie po podjęciu ustaleń.


4. Klienci zainteresowani podpisaniem Umowy ramowej na świadczenie usług powinni przekazać swoją wolę Administratorowi w korespondencji mailowej. Umowę podpisuje się raz, bez wzgledu na czas korzystania z usług Administratora. Umowy podpisywane są online.


5. Aby móc prawidłowo świadczyć usługi, Administrator będzie mógł komunikować się z Klientem, w tym wysyłając wiadomości e-mail.


6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu.


§ 4.1. Abonament na usługi


1. Abonament zawierany jest na 12 miesięcy z prawem rozwiązania w każdym momencie.


2. Opłata za pierwszy okres rozliczeniowy jest uzależniona od dnia wykupienia usługi. I tak:

 • 1-5 dzień miesiąca - 100% kwoty abonamentu,
 • 6-10 dzień miesiąca - 80% kwoty abonamentu,
 • 11-15 dzień miesiąca - 70% kwoty abonamentu,
 • 16-20 dzień miesiąca - 50% kwoty abonamentu,
 • 21-25 dzień miesiąca - 30% kwoty abonamentu,
 • 26-31 dzień miesiąca - 10% kwoty abonamentu.

3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.


4. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdym momencie jej trwania z 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.


5. Klient, w trakcie trwania Abonamentu ma prawo w dowolny sposób zmienić elementy abonamentu, co może skutkować zmianą kwoty abonamentu. Zmiana może zostać dokonana jeden raz na okres rozliczeniowy, ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego.


6. Rodzaj abonamentu jest ustalany indywidualne z Klientem, w zależności od potrzeb Klienta.


7. Klient może dowolnie wybrać parametry Abonamentu.


8. Niewykorzystana część limitu nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy.


9. W ramach Abonamentu, każdorazowe zlecenie wymaga ustaleń pomiędzy Stronami, co do zakresu wykonywanych usług przez Administratora. Każdorazowo ustalenia są potwierdzane na piśmie przez Administratora i akceptowane przez Klienta.


10. W trakcie opłacania Abonamentu, poufność i ochrona Klienta są zapewniane za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.


11. Aby prawidłowo świadczyć usługę Abonamentu, Administrator wysyła wiadomości e-mail związane z rozpoczęciem obowiązywania Abonamentu, pod koniec okresu abonamentowego i gdy Abonament wygasł.


12. W wyjątkowych sytuacjach Administrator może wysłać do Klienta / Klientów wiadomości e-mail administracyjne, związane bezpośrednio z prawidłowym świadczeniem usługi Abonamentu.


13. Po ustaleniu warunków Abonamentu, Administrator prześle Klientowi wiadomość e-mail z Podsumowaniem ogólnych warunków abonamentu oraz z indywidualnym linkiem do płatności online.


14. Po poprawnym dokonaniu płatności i zarejestrowaniu płatności w systemie rozliczeniowym Operatora płatności lub na koncie firmowym Administratora, Administrator prześle do Klienta wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi m.in. numeru ID Klienta, dokładnego okresu obowiązywania tegoż Abonamentu.


15. Bieg okresu Abonamentu rozpoczyna się w dniu zarejestrowania płatności Klienta w systemie rozliczeniowym Operatora płatności.


16. Mając numer ID, Klient może już zlecać realizację zleceń w ramach Abonamentu.


17. Każdorazowo przy zleceniu, Strony ustalają warunki, zakres i termin realizacji zlecenia. Administrator, po przyjęciu zlecenia, przesyła Klientowi w wiadomości e-mail, ustalenia poczynione w ten sposób są wiążące dla obu stron.


18. Po zrealizowaniu zlecenia, Administrator przesyła Klientowi gotowy tekst wraz z zestawieniem końcowym. Zawartość zestawienia uzależnione jest od rodzaju abonamentu, w każdym przypadku jednak zawiera rozliczenie wykorzystanego i pozostałego limitu.


§ 4.2. Odnowienie Abonamentu


1. Abonament jest usługą nieodnawialną automatycznie.


2. Przed upływem okresu abonamentowego, Klient dostanie wiadomość e-mail 3 razy z linkiem do płatności za odnowienie Abonamentu. Wiadomości e-mail będą wysyłane na 5 dni, 3 dni i 1 dzień przed upływem okresu abonentowego.


3. W przypadku braku płatności w kolejnym dniu po upływie okresu abonentowego, Klient traci możliwość korzystania z usług oferowanych w Serwisie w ramach wcześniej opłaconego abonamentu.


4. Po upływie 30 dni, niektóre informacje o Kliencie, tj. dane personalne, adresowe i rozliczeniowe zostaną zarchiwizowane, zaś wszelkie zlecenia zostaną trwale usunięte z nośników Administratora.


5. Klient ma nadal możliwość jednorazowego zakupienia dowolnej usługi, oferowanej przez Serwis, a także ponowne wykupienie Abonamentu z innymi parametrami.


6. W uzasadnionych sytuacjach, o których Klient poinformuje Administratora, wysyłając wiadomość e-mail na adres ogólny najpóźniej 1 dzień po upływie okresu abonamentowego, Administrator utrzyma informacje o Kliencie jako uśpione. Informacje te nie zostaną skasowane ani zarchiwizowane, jednakże Klient nie będzie mógł składać zleceń na usługi oferowane w Serwisie w ramach Abonamentu. Po ponownym opłaceniu Abonamentu, Klient uzyska ponownie możliwość składania zleceń, zgodnie z wariantem opłaconego Abonamentu. W okresie funkcjonowania uśpienia informacji, Klient może składać zlecenia jednorazowe. Uśpienie informacji może trwać nie dłużej niż 60 dni od poinformowania Administratora. Po tym okresie, w przypadku, gdy Klient nie opłaci Abonamentu, zastosowane będą czynności jak po zwykłym wygaśnięciu Abonamentu. Klient nie zostanie ponownie o tym powiadomiony.


7. Aby utrzymać ciągłość Abonamentu, kolejne opłaty abonamentowe Klient powinien wnosić najpóźniej co 30 dni.


§ 5. Usługa jednorazowa


1. Do ustalenia warunków, zakresu i terminu realizacji, Klient prześle Administratorowi informacje o zakresie zlecenia, zawierającą:

 • ilość znaków ze spacjami;
 • zakres tematyczny tekstu (praca dypolomowa, licencjacka, inżynierska, magisterska, rozprawa doktorska, artykuł, materiały naukowe, książka beletrystyczna, książka niebeletrystyczna, popularnonaukowa, naukowa; poezje; inne: wymienić);
 • rodzaj zlecenia (redakcja językowa tekstu - pierwsze czytanie i największa ilość poprawek; formatowanie tekstu - po redakcji, a przed drukiem; korekta tekstu - ostateczna poprawa po formatowaniu; przepisywanie tekstu z wydruków lub z plików dźwiękowych - autodeskrypcja; tworzenie indeksów);
 • oczekiwany termin realizacji - przybliżona ilość dni lub data.

2. Administrator prześle Klientowi wycenę i określi czas potrzebny na realizację zlecenia.

3. Po ustaleniu warunków, Administrator prześle Klientowi wiadomość e-mail z linkiem do płatności online.


4. O konieczności wystawienia faktury VAT lub faktury imiennej, Klient musi poinformować Administratora najpóźniej w dniu akceptacji warunków zlecenia. W celu otrzymania faktury konieczne jest przekazanie danych firmy lub imiennych, niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury.

5. Po zarejestrowaniu płatności w systemie rozliczeniowym Operatora płatności lub na koncie firmowym Administratora, Administrator przystąpi do realizacji zlecenia.


6. Po zrealizowaniu zlecenia, Administrator przesyła Klientowi gotowy tekst w wiadomości e-mail wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura imienna, faktura VAT). Czynność tę uznaje się za wystarczającą do stwierdzenia przekazania zrealizowanego zlecenia przez Administratora Klientowi.


§ 6. Korespondencja


1. Administrator umożliwia kontakt w sprawach usług Użytkownikowi i Klientowi za pomocą adresów poczty elektronicznej:

 • mail w sprawie wyceny:
 • mail w sprawach ogólnych:

Kontakt z Administratorem możliwy jest również za pomocą formularza ze strony https://wizjonerzytekstu.pl/kontakt.php.


2. W szczególnych wypadkach komunikacja Klienta z Administratorem może odbywać się także za pomocą innych środków, zwłaszcza telefonicznie.


§ 7. Przesyłanie materiałów


1. Wszystkie dane kontaktowe do Administratora znajdują się na stronie https://wizjonerzytekstu.pl/kontakt.php.


2. Materiały do wyceny i próbki należy przesłać na adres:


3. Materiały stanowiące składnik zlecenia należy przesłać na adres:

4. W każdym przypadku: formularz kontaktowy na stronie podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.


5. W przypadku usługi przepisywania tekstu, na adres firmy podany w Rozdziale I, par. 2, ust. 2.


6. Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi on wszystkie koszty związane z przesłaniem materiałów do Administratora. Istnieje możliwość pokrycia kosztów przesłania materiałów przez Administratora, jednakże wymaga to wc ześniejszych ustaleń i zawarcia tej informacji w umowie (zlecenie jednorazowe) lub podsumowaniu warunków (abonament).


7. Nie realizujemy usług redakcji i korekty tekstu na papierze powyżej 10 stron normatywnych. Patrz §14 ust. 2.


§ 8. Wycena usług


1. Sporządzenie wyceny jest bezpłatne i nie wiąże żadnej ze Stron do jakiejkolwiek akcji.


2. Wycena sporządzana jest w oparciu o zapis podany w par. 5, ust. 1 lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie https://wizjonerzytekstu.pl/kontakt.php. Dopuszcza się przesyłanie całego tekstu.


3. W przypadku nie przesłania wymaganych informacji do wyceny, Administrator wyśle do Klienta jedną wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie wymaganych informacji. Brak tych informacji uniemożliwi wycenę. Administrator nie wyśle do użytkownika kolejnych wiadomości e-mail, a cała korespondencja zostanie trwale usunięta z systemów Administratora.


4. Wycena dokonywana jest w cenach netto i brutto, a ceny są jednoznacznie oznaczone.


5. W przypadku większej ilości materiału, skorzystania z kilku usług oferowanych przez Administratora lub za zgodą Administratora, Klient ma prawo zaproponować swoją wycenę.


6. Materiał przesłany do Administratora w godz. 8.00-00.00 wyceniany jest natychmiast, nie później niż w ciągu godziny. W przypadku zapytań wysłanych poza tymi godzinami, po godz. 8.00 rano.


7. Z przyczyn niezależnych od Administratora termin sporządzenia wyceny może się wydłużyć.


8. Wycena jest aktualna przez 30 dni, licząc od dnia otrzymania tej wyceny przez Klienta. Po tym terminie, Klient obowiązany jest zwrócić się do Administratora o aktualną wycenę.


9. Otrzymanie wyceny przez Klienta nie jest związane z żadną dalszą akcją. Klient po zapoznaniu się z wyceną może z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Jednocześnie przesłanie wyceny Klientowi nie upoważnia Administratora do żądania od Klienta jakiejkolwiek zapłaty.


10. Rezygnacja z usług może zostać wyrażona bezpośrednio, poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail z wyceną. Może również zostać wyrażona pośrednio, przez nieustosunkowanie się do przesłanej wyceny.


11. W przypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z usługi, powinien on przekazać swoją wolę Administratorowi, odpowiadając na wiadomość e-mail z wyceną.


§ 9. Płatności


1. Wykupienie i opłacenie Abonamentu, a także opłacenie usługi jednorazowej możliwe jest tylko za pośrednictwem przelewów online, w tym za pośrednictwem Operatora płatności.


2. Opłacenie abonamentu i usług jednorazowych odbywa się na stronach Operatora płatności, gdzie Użytkownik trafia z linku przesłanego przez Administratora, po ustaleniu z Klientem wszelkich szczegółów dotyczących zamawianej usługi.


3. Operatorem płatności w Serwisie jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), identyfikująca się numerami NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS: 0000347935, realizująca płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.


4. Opłata może zostać uiszczona tylko za pomocą:

 • przelewu online,
 • karty płatniczej,
 • przelewu tradycyjnego,
 • karty kredytowej,
 • Blikiem,
 • innymi metodami oferowanymi przez Operatora płatności.

5. Nie istnieje możliwość płatności gotówką lub w siedzibie firmy.


6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin dostępny na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin.


7. Administrator Serwisu nie przechowuje danych kart Klientów Serwisu użytych do dokonania płatności za Abonament.


8. W przypadku płatności za usługę jednorazową i Abonament, Klient po podpisaniu dokumentów dostanie w wiadomości e-mail link do płatności online.


9. W przypadku niewpłacenia pełnej kwoty za usługę, Administrator może dokonać zwrotu wpłaconej należności lub zażądać dopłaty brakującej kwoty.


10. Administrator przystępuje do realizacji zlecenia dopiero po zarejestrowaniu całej kwoty za zlecenie w systemie rejestrowym Operatora płatności.


11. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.


§ 10. Faktura VAT


1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za świadczone przez Administratora usługi, winien zgłosić ten fakt w korespondencji z Administratorem.


2. Do wystawienia faktury VAT przez Administratora, Klient musi podać wszystkie dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Dane te opisane są w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).


3. Faktura VAT wystawiana jest Klientowi bez podpisu Administratora.


4. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Klienta.


5. Domyślnie faktura wystawiana jest w wersji elektronicznej, jednakże na żądanie Klienta, faktura VAT jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Administratorowi żądania.


6. Wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko w ciągu miesiąca od dnia zarejestrowania na koncie Operatora płatności wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury VAT przez Administratora nie będzie możliwe.


§ 11. Redaktorzy


1. Usługa zostanie zrealizowana albo przez Administratora, albo przez jednego z Redaktorów współpracujących z Administratorem, albo przez kilku Redaktorów jednocześnie.


2. Administrator bierze pełną odpowiedzialność za efekty i sposób realizacji usługi przez Redaktorów.


§ 12. Zasady poprawnościowe


1. Administrator wykonuje usługę zgodnie z zasadami poprawnościowymi obowiązującymi w języku polskim (dalej: „Zasady”).


2. W przypadku, gdy tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski, fragmenty te nie wchodzą w zakres usługi, chyba że Redaktor ma wiedzę niezbędną do realizacji usługi również w tym zakresie.


3. Źródłem Zasad są w szczególności następujące publikacje i uchwały:

 • Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, PWN, Warszawa 2016,
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2018,
 • Wielki słownik wyrazów obcych pod red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,
 • Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN pod red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,
 • L. Drabik i inni, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021,
 • A. Wolański, Edycja tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021,
 • Polszczyzna na co dzień pod red. M. Bańki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010,
 • H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021,
 • A. Markowski, Kultura języka polskiego, Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018,
 • T. Karpowicz, Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018,
 • uchwały ortograficzne i opinie Rady Języka Polskiego,
 • słowniki etymologiczne, wyrazów bliskoznacznych, idiomów polskich, interpunkcyjne, frazeologiczne, synonimów, nazw geograficznych itp.,
 • i wiele innych.

4. Redaktor może korzystać dodatkowo z innych źródeł poprawnościowych, w szczególności z innych słowników, publikacji językoznawczych oraz porad językowych, jednak pierwszeństwo mają źródła wymienione w ust. 3.


5. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Redaktora co do konkretnej Zasady sformułowanej w którymś ze źródeł wymienionych w ust. 3, Redaktor może odstąpić od podporządkowania się danej Zasadzie i posłużyć się inną formą językową. Redaktor nie musi zaznaczać tego typu odstąpienia od Zasady, jednak na pytanie Klienta, obowiązany jest wyjaśnić powody podjętej decyzji.


6. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego typu rozbieżności w Zasadach i że ten sam tekst może zostać poprawiony na różne sposoby przez różne osoby, co oznacza, że decyzje podejmowane przez Redaktora w zakresie rozbieżnych Zasad są konieczne i z uwagi na dużą ich liczbę, muszą być podejmowane samodzielnie przez Redaktora, tj. bez pytania Klienta o zgodę czy opinię językową.


7. W przypadku, gdy poprawka w tekście miałaby być znacząca, Redaktor może w komentarzu na marginesie – zamiast nanoszenia poprawki bezpośrednio w tekście – przedstawić swoją propozycję poprawki. Poprawki z komentarzy Klient może samodzielnie nanieść w tekście lub ustosunkować się do nich i zlecić ich wprowadzenie Redaktorowi w ramach wynagrodzenia podanego za dane zlecenie.


§ 13. Darmowa próbka


1. Przed skorzystaniem z usługi, Klient ma prawo do skorzystania z „Darmowej próbki” (dalej: „Próbka”).


2. Prawo do Próbki przysługuje Klientom, którzy przesyłają tekst dłuższy niż 100 000 znaków ze spacjami, chyba że Administrator w korespondencji z Klientem postanowi inaczej.


3. Wykonanie Próbki polega na nieodpłatnej realizacji usługi w zakresie ustalonym w korespondencji mailowej. Próbka obejmuje fragment tekstu nie dłuższy niż 9000 znaków ze spacjami, chyba że Administrator postanowi inaczej.


4. Fragment tekstu, który zostanie objęty Próbką, może zostać określony przez Klienta, w przeciwnym razie Administrator sam zdecyduje, jaka część tekstu zostanie objęta Próbką.


5. W celu ustalenia warunków finansowych usługi, Administrator przed wykonaniem Próbki, może dokonać wyceny usługi i zgłosić Klientowi prośbę o ustosunkowanie się do niej. Akceptacja wyceny przez Klienta nie jest jednak równoznaczna z decyzją o skorzystaniu z usługi ani nie rodzi żadnych konsekwencji dla Klienta w razie nieskorzystania z Usługi po otrzymaniu Próbki.


6. Po otrzymaniu Próbki, Klient zobowiązany jest ustosunkować się do niej i skorzystać z usługi albo z niej zrezygnować.


7. Administrator ma prawo nie wykonać Próbki bez podania przyczyny.


§ 14. Realizacja zlecenia


1. Realizacja zlecenia polega na opracowaniu tekstu w zakresie ustalonym przez Administratora z Klientem oraz na odesłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta zrealizowanego zlecenia.


2. W przypadku tekstu w formacie PDF, usługa realizowana jest w formie stosownych komentarzy.


3. Nie wykonujemy korekty na tekście wydrukowanym, ze względu na czasochłonność tej metody, a co za tym idzie i wysoki koszt usługi. W takim przypadku oferujemy usługę przepisania tekstu i wtedy dopiero wykonanie pełnej redakcji, formatowania i korekty.


4. Administrator nie jest zobowiązany do wprowadzenia zmian według poprawek, o których mowa w ust. 2, w pliku źródłowym, który został wyeksportowany przez Klienta do formatu PDF.


5. W przypadku tekstu w innym formacie niż PDF, usługa realizowana jest za pomocą programu Microsoft Word z włączoną rejestracją zmian.


6. Klient otrzymuje od Administratora dwa pliki. Jeden to tekst gotowy do wydruku, z wprowadzonymi i zaakceptowanymi zmianami. Drugi zaś plik, to plik z naniesionymi zmianami do zaakceptowania.


7. Administrator wyklucza możliwość jakiejkolwiek reklamacji czy żądań ze strony Klienta, gdy ten dokonał samodzielnie lub przez osobę trzecią jakichkolwiek zmian w treści przesłanego przez Administratora materiału, będącego zakończonym zleceniem.


8. Administrator nie podejmuje się realizowania usługi w przypadku tekstów innych niż w formie elektronicznej, chyba że w korespondencji mailowej z Klientem wyrazi na to zgodę lub zlecenie obejmuje usługę przepisywania tekstu.


§ 15. Termin realizacji usługi


1. Administrator w wiadomości e-mail z wyceną podaje termin realizacji usługi (dalej: „Termin”).


2. Podczas korespondencji mailowej, Klient może zaproponować własny Termin, a Administrator może się na niego zgodzić lub zaproponować własny Termin.


3. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w trakcie świadczenia usługi. W takiej sytuacji Administrator, przed upływem wyznaczonego uprzednio Terminu, poinformuje Klienta o prawdopodobnym Terminie realizacji usługi oraz poda przyczynę niezachowania Terminu.


4. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:

 • niska jakość tekstu, wymagająca większej liczby poprawek niż Administrator pierwotnie oszacował,
 • zdarzenie losowe, na które Administrator nie miał wpływu, np. przerwa w dostawach energii elektrycznej, zalanie, awaria sprzętu itp.,
 • choroba Administratora lub Redaktora zajmującego się zleceniem i brakiem możliwości natychmiastowej kontynuacji realizacji zlecenia przez innego Redaktora,
 • znaczne obciążenie pracą Administratora, w szczególności dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 16. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy


1. Jeżeli Klient będący Konsumentem wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia umowy, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


2. Ze względu na indywidualny charakter świadczonych przez Administratora usług i każdorazowo wymaganej zgody Klienta na realizację zlecenia, Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Indywidualny charakter polega na każdorazowym ustalaniu z Klientem zakresu świadczonych usług. Do tego każde zlecenie jest nieprefabrykowane, wykonane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta. Podstawa prawna: art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


3. W wiadomości e-mail potwierdzającej rozpoczęcie okresu abonamentowego, Konsument znajdzie również informację o braku możliwości odstąpienia od umowy ze względu na przypadki opisane w ust. 1 i 2.


4. W przypadku zleceń na kwotę do 50 zł brutto, Konsumentowi nie przysługują prawa wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 827). Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt. 10.


5. Prawo do odstąpienia od umowy, jak również inne prawa wynikające z przywołanej w § 16. Ustawy obejmują tylko Konsumentów, zgodnie z art. 221k.c. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Rzeczone prawo nie dotyczy przedsiębiorców, jednostek samorządowych, organów publicznych itp.


§ 17. Odmowa realizacji zlecenia


1. Po otrzymaniu tekstu do wyceny, Administrator może odmówić realizacji usługi bez podania przyczyny.


Rozdział III. Ochrona danych osobowych


§ 18. Ochrona danych osobowych Klientów


1. Administrator z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.


2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator w zakresie realizacji zaleceń i wystawiania faktur oraz Operator płatności w zakresie realizacji płatności.


3. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klientów wyłącznie w zakresie związanym z realizacją zamówienia, oraz rozliczeniem płatności jednorazowych i abonamentowych.


4. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez Operatora płatności Przelewy24.


5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług i nie są przekazywane osobom trzecim.


6. Administrator danych osobowych gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usług.


8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


9. Klientom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

10. Skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora nie oznacza zgody na przesyłanie przez Administratora Klientowi jakichkolwiek informacji nie związanych z tą procedurą, w tym materiałów marketingowych i reklamowych.


11. Zgoda na otrzymywanie od Administratora informacji nie związanych z realizacją usług, musi zostać dobrowolnie wyrażona przez Klienta poprzez wybór odpowiedniego okienka.


12. Serwis nie korzysta z Cookies (ciasteczka), ani z żadnych innych elementów, skryptów itp., które zbierają informacje o preferencjach Klientów podczas korzystania z Serwisu.


13. Każdy Klient może samodzielnie zarządzać Cookies (ciasteczkami), w tym blokować i ograniczać instalowanie plików, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


14. Brak blokowania czy też blokowanie Cookies (ciasteczek) nie ma wpływu na prawidłowe korzystanie z Serwisu.


Rozdział IV. Odpowiedzialność Administratora


§ 19. Przepis ogólny


1. Administrator obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.


§ 20. Wyłączenie odpowiedzialności


1. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Administratora, odpowiedzialność Administratora wobec Klienta jest wyłączona. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy relacji z Konsumentami.


Rozdział V. Tryb postępowania reklamacyjnego


§ 21. Postępowanie reklamacyjne


1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby realizowane na rzecz Klientów usługi były wolne od wad i błędów.


2. Wszelkie reklamacje dotyczące z jakości świadczonych przez Administratora usług, należy zgłaszać w wiadomości e-mail, przesłanej na adres ogólny firmy lub listem poleconym na adres firmy, podany w §2, ust. 2 niniejszego Regulaminu.


3. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu poczty elektronicznej,
 • wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
 • wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji,
 • wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamacje.

4. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, Administrator, w terminie 3 dni od doręczenia reklamacji, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych. W przypadku braku wezwania do uzupełnienia stosuje się ust. 5 zdanie pierwsze.


5. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Administrator rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź, w której ustosunkuje się do treści reklamacji i zaproponuje tryb załatwienia reklamacji. Jeśli Administrator wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.


Rozdział VI. Postanowienia końcowe


§ 22. Właściwy sąd


1. Dla wszelkich sporów, wynikających ze świadczenia usług, jak i wszelkich stosunków prawnych, wynikających ze świadczenia tychże usług, w tym umów, o których mowa w Rozdziale II, również po zakończeniu świadczenia usług, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. Uregulowana powyżej właściwość sądu nie ma zastosowania do Konsumentów. W przypadku Konsumentów właściwość sądu wyznaczają obowiązujące przepisy prawa.


§ 23. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 13 lipca 2021 r.


2. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie przez publikację zmienionego Regulaminu. Archiwalne wersje Regulaminu Administrator udostępni pod osobnym adresem. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.


3. Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego w stopce Serwisu https://wizjonerzytekstu.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.


Wersje archiwalne Regulaminu strony

Regulamin strony - wersja 1, obowiązująca od 1 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r.