Wizjonerzy tekstu. Ty tworzysz, my nadajemy profesjonalny wygląd. Kompleksowa obsługa Twojego tekstu.
Start > Słownik

Słownik pojęć i terminów specjalistycznych


strona normatywna A4 – pojęcie pochodzi z branży wydawniczej, inaczej określane jako strona znormalizowana, strona maszynopisu lub maszynopis znormalizowany. Zawiera 1800 znaków wraz ze spacjami. Jest sposobem standaryzacji objętości tekstu na stronie. Kiedy piszesz tekst, stosujesz różne formatowanie tekstu, tzn. różne marginesy, wielkość i krój czcionki, interlinię itp. Dlatego będziesz miał różną ilość znaków na stronie. Aby uniknąć nieporozumień przy podawaniu liczby stron, stosujemy założenie, że strona normatywna liczy 1800 znaków ze spacjami. Wynika to z historycznych uwarunkowań związanych ze stroną maszynopisu, czyli 30 linijek po 60 znaków. Strona normatywna nie zawiera dużo tekstu i aby uzyskać 1800 znaków ze spacjami, trzeba by złożyć tekst czcionką o wielkości 13 pkt. i zastosować podwójną interlinię. Obecnie nie stosuje się takiego rozwiązania. Jedynie podwójną interlinię stosujemy do redakcji i korekty tekstu w wersji papierowej. Ze względu na potrzebne miejsce na adnotacje. Z tego też powodu, przy podawaniu nam informacji o ilości tekstu do pracy, prosimy Cię o podanie liczby znaków ze spacjami. Podanie ilości stron w Wordzie będzie błędne, gdyż nie są to strony normatywne. Aby uzyskać liczbę stron normatywnych, należy podzielić ilość znaków ze spacjami przez 1800.

arkusz wydawniczy – jest – poza stroną normatywną – jednostką miary objętości tekstu. Służy do podawania objętości długich tekstów (książka, praca magisterska, czy doktorska). Arkusz wydawniczy liczy 40 000 znaków ze spacjami lub 22 strony normatywne. Mimo, że 22 strony normatywne * 1800 znaków ze spacjami stanowi 39 600 znaków ze spacjami. Ilość tekstu uzależniona jest od rodzaju tekstu. I tak:
  • proza - arkusz wydawniczy liczy 40 000 znaków ze spacjami,
  • poezja - arkusz wydawniczy liczy 700 wersów,
  • ilustracje, zapis nutowy, wzory matematyczne, chemiczne, diagramy itp - arkusz wydawniczy wynosi 3000 cm2.

wdowa - potoczne określenie błędu łamania tekstu, polegającego na pozostawieniu na końcu akapitu bardzo krótkiego, zazwyczaj jednowyrazowego, wiersza. Przyjmuje się, że wdowa jest mniejsza niż wcięcie akapitowe.
Przykład wdowy w tekście.

bękart - potoczne określenie błędu łamania tekstu, którym jest pozostawienie na początku następnego łamu samotnego końcowego wiersza akapitu (zwanego wierszem zawieszonym).
Przykład bękartów w tekście.

sierota (sierotka, wiszący wyraz, wiszący spójnik) - błąd składu tekstu, który polega na pozostawieniu na końcu lub na początku wersu osamotnionego krótkiego słowa, zwłaszcza jednoznakowego. Wyraz „osamotniony” oznacza tutaj oddzielenie od blisko powiązanego słowa łamaniem linii. Sierotą są również spójniki, tj. zaimki typu „i”, „a”, „o”, „w” itd. Sierotka jest uchybieniem typograficznym, nie jest zaś błędem ortograficznym. Jeśli sierotka jest jedynym słowem w ostatnim wierszu akapitu, to jest jednocześnie wdową. Sierotki rażą szczególnie w sąsiedztwie znaków interpunkcyjnych, przykładowo na początku lub końcu zdania.
Przykład sieroty w tekście.

szewc - potoczne określenie błędu łamania tekstu, którym jest pozostawienie na końcu łamu samotnego wiersza akapitowego (pierwszego wiersza akapitu).
Przykład szewca w tekście.

rynna (kanalik) - jest to błąd składu tekstu, w którym wyrazy są tak ułożone, że odstępy międzywyrazowe tworzą coś na kształt korytarzy pionowych (rynien). Są następstwem zbyt częstego używania twardych spacji.
Przykład rynny w tekście.

szczecinka - jest błędem łamania tekstu, to większa niż trzy liczba podzielonych wyrazów, pojawiające się pod rząd.
Przykład szczecinki w tekście.

wywiad pogłębiony IDI (ang. Individual In-Depth Interviews IDI) - jest to wywiad indywidualny, najczęściej wybieranym wywiadem przeprowadzanym w celach marketingowych. Choćby ze względu na dostarczenie dokładnych i usystematyzowanych informacji na dany temat. W wywiadzie uczestniczą moderator i respondent. Moderator dysponuje listą pytań, które po kolei zadaje respondentowi. Najczęściej są to pytania zamknięte.

wywiad focusowy FGI (ang. Focus Group Interview FGI) - jest to nie tyle wywiad grupowy, co luźna dyskusja kilku respondentów. Wywiad FGI prowadzi odpowiednio przeszkolony moderator. Prowadzony jest w celach marketingowych, zaś celem takiego wywiadu grupowego jest określenie istotnych dla klientów preferencji dotyczących produktu lub usługi. Informacji tych nie sposób uzyskać metodą wywiadu IDI. Dane uzyskane podczas wywiadu grupowego producent lub agencja reklamowa wykorzystuje do tworzenia treści reklamowych.

wywiad częściowo ustrukturyzowany SSI (ang. Semi-Structured Interview SSI) - jest to rodzaj badania jakościowego, w wywiadzie SSI łączy się pytania zamknięte z pytaniami otwartymi. W ten sposób uzyskujemy poszerzoną informację o temacie wywiadu, oraz informacje istotne statystyczne. Wywiad SSI służy pogłębieniu wiedzy o badanym zjawisku. Wywiad odbywa się pomiędzy moderatorem, a respondentem.